Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego.

Pierwszym warunkiem przyjęcia bierzmowania jest w pełni świadoma, osobista decyzja. Sakrament bierzmowania stanowi przejście w wiarę dojrzałą, dlatego może do niego przystąpić osoba, która pragnie rozwijać w sobie chrześcijańskie wartości i powierzyć swoje życie Bogu.

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona i znajdująca się w stanie łaski uświęcającej. Podczas przygotowania do sakramentu należy przedstawiać świadectwo chrztu świętego.

Imię do bierzmowania

Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie.

W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona.

Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

Świadek do bierzmowania

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

Młodzież
Na początku każdego roku szkolnego i katechetycznego w ogłoszeniach parafialnych podawana jest informacja o rozpoczęciu przygotowań do bierzmowania dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych pragnących przystąpić do bierzmowania w przyszłym roku oraz o dacie spotkań.

Dorośli
Dorośli kandydaci do bierzmowania powinni wcześniej odbyć przygotowanie w swojej parafii. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Masz jakieś pytania dotyczące sakramentu bierzmowania? Napisz na maila: kancelaria@podwyzszeniakrzyza.pl, lub poprzez Messengera